Concurs per a la Contractació del “Servei De Cuina”

Anunci de concurs obert per a la contractació del Servei de Cuina a l’Escola Barrufet

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Barrufet (AFA Barrufet), té per objectiu la contractació d’una empresa de serveis que assumeixi la gestió del servei de cuina per al curs 2022/23.
Per assolir-ho es publica aquest anunci obert, per promoure la presentació d’ofertes de totes aquelles empreses capacitades per a la realització del servei, segons els requeriments que s’especifiquen en el plec de prescripcions tècniques.
Aquest concurs es realitzarà regularment cada sis anys com a mínim, si abans no ha calgut, per fomentar la transparència, el bon govern de l’AFA i la millora continuada de tots els agents implicats.

Calendari:

  • Data de publicació: 11/04/2022
  • Recepció d’ofertes: se n’acceptaran fins al 30/05/2022 a les 12:00 h.
  • Publicació de l’oferta seleccionada: 29/06/2022

Procediment:

  • Presentació de l’oferta: Les empreses interessades a presentar una oferta, hauran de lliurar emplenat el model d’oferta de l’annex VIII, juntament amb la documentació acreditativa necessària, a l’adreça de correu electrònic: afabarrufet@gmail.com

En el text del missatge s’haurà d’especificar la documentació que es lliura.

  • Avaluació de les propostes rebudes: un grup de treball format per tots els membres de la Comissió de Temps de Migdia, la Coordinadora d’activitats de l’AFA, una representant de la Comissió d’Economia, una representant de la Comissió de Casal  ’estiu, una representant de la Junta Petita i una representant independent de les famílies (escollida en una Trobada Mensual de Famílies), avaluarà les propostes rebudes, assignant la puntuació corresponent segons el barem establert al Plec de  rescripcions tècniques, comprovant l’oferta econòmica i considerant altres qüestions qualitatives. Si s’escau, el grup de treball pot requerir alguna informació o documentació addicional per aclarir possibles dubtes.
  • Tria: el mateix grup de treball escollirà la proposta més adequada en funció de la puntuació obtinguda, el pressupost ofert i la resta de consideracions qualitatives, i n’aixecarà acta.
  • Publicació del resultat: es comunicarà directament a l’empresa guanyadora del concurs i es publicarà al lloc web de l’Escola Barrufet (https://escolabarrufet.cat/).

DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL CONCURS

MODEL A SEGUIR PER PRESENTAR L’OFERTA