Informacions i documents oficials

PLA D’ACTUACIÓ

Aquí podeu trobar el pla d’actuació del curs 2022-23. Consulta el Pla en aquest enllaç

PROJECTE DE DIRECCIÓ

El Projecte de Direcció (PdD) és una proposta de continuïtat del que ara finalitza. S’hi recullen els aspectes més significatius a partir dels quals treballarem, per tal que la nostra escola continuï millorant en la línia ja traçada amb anterioritat. El que es persegueix, és la millora contínua de l’acció educativa, entenent aquesta no només com les actuacions que es realitzen a l’aula, sinó com l’ampli ventall de factors i condicionants que tenen a veure, directament o indirectament, amb els objectius de la nostra organització.

Consulta el Projecte de direcció en pdf

NOFC

Les NOFC són el conjunt de normes d’organització i funcionament del centre, coherents amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determina en el projecte educatiu.

Consulta el NOFC en pdf

PLA DE CONVIVÈNCIA

1. Dades del centre i contextualització

2. Diagnosi – resultats

3. Objectius

4. Actuacions previstes

5. Planificació

6. Protocols de prevenció, detecció i intervenció

7. Indicadors

Consulta el Pla en pdf

Projecte educatiu

1. El context de l’escola

2. Trets d’identitat

3. Principis pedagògics

1. AFA

Consulta el PEC en pdf

PLA DIGITAL

L’objectiu és contribuir al desenvolupament de les competències digitals de l’alumnat, amb els coneixements per una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies.

Pla digital escola Barrufet en pdf 

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Contribueix a l’aprenentatge i l’ensenyament de les competències en llengües com a part del projecte educatiu.

Projecte lingüístic del centre en pdf.