Estatuts de l’AFA

Aprovats en Assemblea General Extraordinària el 28 de novembre del 2017.

L’ Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Barrufet (A.F.A. Barrufet) està constituïda a la població de Barcelona i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

L’associació no té ànim de lucre.

Els estatuts de l’AFA Barrufet cosnten de 33 articles i trobareu la següent informació:

 • objectius
 • socis i sòcies
 • Assemblea General
 • Junta Directiva
 • La presidència i la vicepresidència
 • La tresoreria i la secretaria
 • Les comissions o grups de treball
 • El règim econòmic
 • El règim disciplinari
 • La dissolució
 • Trets d’identitat i línea pedagògica