Autoritzacions

Drets d'imatge

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la direcció d’aquest centre demana el consentiment a les famílies o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills o filles que hi siguin clarament identificables.

Pel projecte del nostre centre, és important aquest document ja que moltes de les feines i activitats, es recullen en tasques finals audiovisuals, la revista “El Cau del barrufet”, els tallers audiovisuals i les diferents maneres de presentar els treballs, són exemples del nostre ús.

Els canals que utilitzem en obert normalment són Google fotos per compartir notícies al bloc, Youtube, i Twitter. Compartint sempre les imatges, des d’una perspectiva escolar i educativa.